Leerlingenzorg en Passend Onderwijs

We volgen de leerlingen in hun ontwikkeling en vorderingen door observaties in de groep en door toetsen. Dat doen we regelmatig en houden we bij. Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind bieden we extra hulp en aandacht. Dat doen we het liefste in de groep.

Leerling- en groepsbespreking

Twee keer per jaar bespreken de leerkrachten per bouw met de intern begeleider de ontwikkeling van hun groep op de verschillende vakgebieden. Hieruit worden verbeterpunten gehaald die moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Drie keer per jaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider kinderen uit de groep die opvallen en waar een passend aanbod of benadering voor gezocht moet worden.

Leerlingenvolgsysteem

Om de ontwikkeling van een kind te volgen, maken we gebruik van Cito-toetsen, toetsen die horen bij de methoden waarmee we werken en observaties van de leerkracht. In groep 1 en 2 werken we met het  leerlingvolgsysteem (LVS) van het Digikeuzebord om de ontwikkeling van het kind te volgen en in beeld te brengen. Het LVS maakt de belangrijkste ontwikkelingsdoelen binnen de verschillende leerlijnen inzichtelijk. Aan de hand van deze ontwikkelingsdoelen observeren de leerkrachten, op zowel geplande als niet geplande momenten, de ontwikkeling van het kind.

In de groepen 3 tot en met 8 worden Cito-toetsen voor de vakken lezen (technisch en begrijpend), taal (spelling) en rekenen afgenomen. Deze dienen als een hulpmiddel voor signalering en kwaliteitsbewaking. Deze toetsen zien we als hulpmiddel in de totale beoordeling van de ontwikkeling van een kind, omdat deze toetsen zich beperken tot kennis. Andere vaardigheden zoals houding, creativiteit, inzet, concentratie zijn voor ons even belangrijk en worden zorgvuldig geobserveerd. Voor de advisering over het voortgezet onderwijs gebruiken we de “Plaatsingswijzer”. De Plaatsingswijzer gaat niet van één meetmoment in groep 8 (doorstroomtoets), maar biedt zicht op de meerjarige ontwikkeling van een kind vanaf groep 6 t/m groep 8 op basis van de toetsen binnen het Cito leerlingvolgsysteem. De doorstroomtoets wordt nog wel afgenomen en wordt gebruikt als ‘second opinion’.

Bovenschoolse Plusklas

Kinderen die hoge resultaten halen op rekenen en begrijpend lezen en die gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn, kunnen in overleg met de leerkracht en de intern begeleider aangemeld worden voor de bovenschoolse plusklas. In deze klas is gerichte aandacht voor het creatieve denkproces en kunnen kinderen samenwerken met kinderen van andere scholen die hetzelfde denkniveau hebben. Overigens is er in de groep ook al een speciaal lesaanbod voor kinderen die net iets meer aankunnen.

Passend Onderwijs

Met Passend Onderwijs wordt bedoeld dat ieder kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en mogelijkheden past. Bij voorkeur gebeurt dit zoveel mogelijk dichtbij huis, in de groep en in de wijk. Wij werken voor Passend Onderwijs samen met andere scholen. Samen hebben we afgesproken welke kinderen waar het beste op hun plek zijn. Voor onze school is bepaald dat alle kinderen welkom zijn tenzij het buiten onze basisondersteuning valt. Als een kind een speciale aanpak vraagt, gaan we altijd in gesprek met ouders en professionals die betrokken zijn bij het kind. Samen komen we er altijd uit; we willen beiden de beste plek voor het kind waar het zich goed kan ontwikkelen.

Intern begeleider

Esther Wietzes is onze intern begeleider. Zij begeleidt de leerkrachten bij het verlenen van speciale zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast organiseert, coördineert en bewaakt de intern begeleider de leerlingenzorg.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt hier terecht als u vragen heeft over opvoeding of het opgroeien van uw kind, bij problemen binnen uw gezin op bijvoorbeeld het gebied van financiën, rouw, werk, relatie. Monique Huizenga is werkzaam als jeugdverpleegkundige op de Boerhaaveschool. Marja Sopacua werkt als consulent in het CJG. U kunt bij hen terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de dagelijkse opvoeding van uw kind(eren) en vragen zoals: - Mijn dochter wordt gepest, hoe kan ik haar ondersteunen? - Hoe zorg ik ervoor dat mijn tienjarige zoon niet liegt? - Waarom bijt mijn dochter andere peuters? - De leerkracht heeft zorgen over de ontwikkeling van mijn kind, wat moet ik hier mee?

Monique

Telefoon 06 316 31 935

E-mail: monique.huizenga@wij.groningen.nl

Marja

Telefoon 06 105 59 537

E-mail ?@cop-groningen.nl Iedere vrijdag van 8.30-12.00 uur aan de PC Hooftlaan 2.

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies