Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.boerhaaveschool.nl en www.boerhaaveschool.o2g2.nl. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Boerhaaveschool zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Boerhaaveschool niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Boerhaaveschool garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Boerhaaveschool wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Privacy

De Boerhaaveschool wil de privacy van elke betrokkene bij onze school waarborgen. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een formulier waarop melding gemaakt wordt van het bestaan van deze website en het feit dat daarop werkstukjes en foto’s van kinderen kunnen worden geplaatst. Wij vragen de ouders eenmalig schriftelijk toestemming voor publicatie op internet van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. De ouders kunnen deze instemming ook weer schriftelijk intrekken. De webbeheerder verzamelt de namen van de ouders die geen toestemming hebben verleend en plaatst deze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Werkjes en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet op internet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar uiteraard weer intrekken. Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld. Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten. Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zullen niet op internet gepubliceerd worden. Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren via e-mail en/of schriftelijk bekend te maken aan de school. De webbeheerder zal deze informatie, of foto’s dan van de website verwijderen.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Boerhaaveschool links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Boerhaaveschool worden aanbevolen. De Boerhaaveschool aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Boerhaaveschool niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De Boerhaaveschool behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Boerhaaveschool of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Boerhaaveschool behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies